Prejsť na produktovej menu

obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) internetového obchodu www.autodilyvojkov.sk

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto VOP dodávateľa:

   Autodíly Vojkov s.r.o.
   K Nemocni 50
   251 62 Tehovec

   Prevádzkareň (DORUČOVACIA ADRESA):
   K Nemocnici 50
   Autodíly Vojkov s.r.o.
   25162 Tehovec

   IČO: 09445781
   DIČ: CZ09445781
   E-mail: info@autodilyvojkov.sk

   (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na internetovej adrese www.autodilyvojkov.sk (ďalej len „webová stránka“).

    
  2. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  3. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý uzatvára zmluvu s predávajúcim mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania.
  4. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom zo zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná mi. pre účely ochrany spotrebiteľa taktiež každá osoba, ktorá uzavrie zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.
  5. Ustanovenie obchodných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
  6. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok, je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Tieto dojednania musí predávajúci riadne potvrdiť.
  7. Predávajúci môže znenie obchodných podmienok meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. Užívateľský účet

  1. Kupujúci môže na základe svojej registrácie vykonanej na webovej stránke pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“). Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar, nazerať do prehľadu archivovaných objednávok, upravovať svoje kontaktné údaje.
  2. Kupujúci môže objednávať tovar takisto bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu, v tomto prípade však nie je prístupný prehľad archivovaných objednávok a možnosť zmeny kontaktných údajov. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je ale naďalej archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a kupujúcemu je na vyžiadanie dostupná.
  3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte pri akejkoľvek ich zmene. Predávajúci považuje údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte alebo pri objednávaní tovaru za správne.
  4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
  5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
  6. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane VOP).
  7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu technického vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu technického vybavenia tretích osôb.
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy (objednanie tovaru)

  1. Webová stránka obchodu obsahuje zoznam tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj, a to vrátane cien jednotlivého ponúkaného tovaru, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých súvisiacich poplatkov. Všetky ponuky predaja tovaru, ktoré sú umiestené na webovej stránke obchodu, sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že obrázky uvedené u výrobkov môžu mať len ilustratívny charakter.
  3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú platné iba pre Českú republiku, ak nie je výslovne uvedené inak. Náklady spojené s dodaním mimo Českú republiku alebo inak výslovne uvedené územie iného štátu, sa dojednávajú individuálne.
  4. Všetky objednávky podané prostredníctvom webovej stránky sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
  5. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä tieto informácie:
   • názov a množstvo objednávaného tovaru,
   • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,
   • požadovaný spôsob doručenia, prípadne adresa doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len „objednávka“).
  6. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje o objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri registrácii.
  7. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu tlačidlom „Záväzne objednať“. Takto odoslané údaje považuje predávajúci za správne.
  8. Keď predávajúci dostane objednávku, neodkladne odošle kupujúcemu elektronickou poštou potvrdenie o prijatí objednávky, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke.
  9. Objednávka vyplnená kupujúcim je návrhom kúpnej zmluvy. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptáciou objednávky predávajúcim doručeným na elektronickú adresu kupujúceho. Potvrdenie o prijatí objednávky odoslanej neodkladne po dokončení objednávky nie je akceptáciou objednávky. Kúpna zmluva vzniká okamžikom prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
  10. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.
  11. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s kupujúcim, ktorý predtým podstatným spôsobom porušil svoje povinnosti voči predávajúcemu.
  12. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím. Kupujúci sa zaviaže odobrať záväzne objednaný tovar v zmluvnej dobe a zaplatiť celkovú cenu uvedenú v objednávke (cena za tovar, dopravné, balné, dobierka atď.)
  13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na telefónne hovory, náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám.
 4. Cena tovaru a platobné podmienky

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Cena produktu po objednaní môže byť zmenená len na základe súhlasu kupujúceho. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou ceny tovaru, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci potvrdí záväznú cena v okamžiku akceptácie objednávky.
  2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci podľa kúpnej zmluvy uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
   • v hotovosti na dobierku v mieste, ktoré kupujúci určí v objednávke
   • v hotovosti alebo platobnou kartou v prevádzkarni predávajúceho na adrese: K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec
   • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému.
  3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, kúpnou cenou sa rozumejú ďalej aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdení objednávky (čl. 3.10), požadovať úhradu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
  6. Predávajúci vystaví k platbám vykonaným na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
 5. Preprava a dodanie tovaru

  1. Spôsoby predania tovaru kupujúcemu sú:
   • osobný odber v prevádzkarni predávajúceho na adrese: autodilyvojkov.sk K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec;
   • prepravnou spoločnosťou  DPD v prípade zásielok s hmotnosťou do 40 kg;
   • prepravnou spoločnosťou TOPTRANS v prípade zásielok s hmotnosťou nad 40 kg a zásielok väčších rozmerov.
  2. Preprava zásielok sa riadi obchodnými podmienkami spoločností vymenovaných v čl. 5.1.
  3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar je pri osobnom odbere rezervovaný po dobu 14 dní. V prípade neprevzatia tovaru má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  4. Zásielky sú u prepravných spoločností expedované zo skladu predávajúceho do 24 - 48 hodín.
  5. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavku kupujúceho, riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy so sebou nesie kupujúci.
  6. Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, predávajúcemu patrí úplata za uskladnenie. Ak jej výšku strany nedohodnú, platí za dohodnutú výšku obvyklá čiastka.
  7. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je nutné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru alebo nebo s iným spôsobom dodania.
  8. Pri prevzatí tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ich neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vnuknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať, musí však spísať s vodičom protokol o škode, na základe ktorého bude dojednaná náprava. V prípade nesplnení podmienok v predchádzajúcej vete sa bude postupovať podľa čl. 5.2.
  9. dpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a vzhľadom k reklamačným podmienkam prepravcu nie je možné uplatniť reklamáciu na mechanické poškodenie tovaru spôsobené prepravou.
  10. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydá.
  11. Viacej informácii o doručení a cenách dopravy sú v samostatnej sekcii „Doprava a platba “ na internetových stránkach predávajúceho.
 6. Zodpovednosť za vady

  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v súlade s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhoda s kúpnou zmluvou znamená, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo popisované jeho zástupcom, alebo na základe očakávanej reklamy, ktorú vykonávajú.
  2. V prípade, že vec nie je pri prevzatí kupujúcim v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak takýto postup nie je možný, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
  3. stanovenie podľa čl. 6.2 neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatia, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru, alebo pokiaľ sa nepreukáže inak.
  4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije:
   • u veci predávanej za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
   • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním,
   • u použitého tovaru kvôli vade odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo
   • ak to vyplýva z povahy veci.
  5. U použitého tvaru platí skrátená doba dvanástich mesiacov pre uplatnenie práv z vadného plnenia. Právo z vadného plnenia sa u použitého tovaru vzťahuje len na vady, ktoré mal tovar preukázateľne pri prevzatí kupujúcim.
  6. Ak sa nejedná o použitý tovar, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
  7. Práva kupujúceho, ktoré vyplývajú zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. 10.6. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.
  8. Náklady vzniknuté kupujúcemu v súvislosti so zistením vady (montáž, demontáž, skúšky aj.) hradí kupujúci sám.
  9. V prípade montáže náhradných dielov je kupujúci povinný doložiť potvrdenie o odbornej montáži odborným servisom, kedy za odborný servis sa považuje spoločnosť riadne zapísaná v registre firiem, ktoré sa zabývajú opravou motorových vozidiel.
  10. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamační poriadok predávajúceho.
 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia §1837 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa želania kupujúceho.
  2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 7.1 či o iný prípad uvedený v občianskom zákonníku, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením §1829 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote štrnástich dní. Podľa prvej vety beží lehota odo dňa uzavretia zmluvy a pokiaľ ide o:
   • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
   • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru,
   • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
  3. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na webových stránkach predávajúceho. Formulár je k dispozícii tiež ako príloha VOP.
  4. Pokiaľ kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.2, považuje sa lehota pre odstúpenie za zachovanú a kupujúci počas nej odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Kupujúci však musí byť schopný túto skutočnosť preukázať.
  5. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, zašle alebo predá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odoslania  odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.
  6. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci  tovar dodá alebo bude doručený späť na prevádzkareň predávajúceho.
  7. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude tovar vrátený kupujúcemu poškodený, opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na úhradu škody vzniknutej dôsledkom zníženia hodnoty tovaru. Stanovenie ceny za zníženie hodnoty tovaru sa bude riešiť individuálne.
  8. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2 a splnenia podmienok čl. 7.4 a 7.5, vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcemu do štrnástich dní od prevzatí vráteného tovaru. Vrátenie sa uskutoční bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcemu.
  9. Pokiaľ kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, kupujúci vráti predávajúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
  10. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
   • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
   • výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru,
   • Kupujúci nedostal podmienky kúpnej zmluvy.
  11. O skutočnostiach uvedených v čl. 7.10 bude predávajúci kupujúceho neodkladne informovať.
  12. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

   Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. Ochrana osobných údajov

  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, vo znení neskorších predpisov.
  2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno, priezvisko, telefón, e-mail, názov spoločnosti, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa bydliska, prípadne ďalších osobných údajov, ktoré kupujúci dobrovoľne poskytne predávajúcemu (ďalej spoločne len „osobné údaje“).
  3. Kupujúci súhlasí, že predávajúci môže spracovať osobné údaje, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií, obchodných a marketingových oznámení kupujúcemu. Kupujúci má právo odmietnuť zasielanie marketingových oznámení predávajúceho.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke bez registrácie na webových stránkach) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
  5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa (ďalej len „spracovateľ“). Okrem osôb prepravujúcich tovar nepredá predávajúci bez súhlasu kupujúceho osobné údaje tretím stranám.
  6. Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe neautorizovaným spôsobom.
  7. Kupujúci berie na vedomie, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovávateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
   • požiadať predávajúceho alebo spracovávateľa o vysvetlenie
   • požadovať, aby predávajúci alebo spracovávateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Pokiaľ je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety oprávnená, predávajúci alebo spracovávateľ neodkladne odstráni nevyhovujúci stav. Pokiaľ predávajúci alebo spracovávateľ žiadosti nevyhovie, kupujúci má právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojim predmetom priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
  9. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Podľa predchádzajúcej vety má predávajúci právo za poskytnutie informácií požadovať primeranú úhradu.
 9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové stránky (vrátane fotografií a ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím stranám umožniť neoprávnené zasahovanie či neoprávnené užívanie programové vybavenie alebo ďalšie súčasti webových stránok.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania, ktoré sú pre predávajúceho záväzné alebo ktoré dobrovoľne dodržuje vo zmysle ustanovenia §1826 odsek. 1 občianskeho zákonníku.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté dôsledkom zásahu tretích strán alebo vyššej moci na webové stránky.
 10. Záverečné ustanovenia

  1. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či VOP vyžadujú písomnú formu.
  2. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraniční) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.
  3. Mimosúdne riešenie sťažností kupujúceho zaisťuje predávajúci  prostredníctvom elektronickej adresy uvedenej v bode 10.6. Informáciu o riešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, vo znení neskorších predpisov.
  5. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na webových stránkach alebo na vyžiadanie na prevádzkarni predávajúceho.
  6. Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa pre doručovanie:      Autodily Vojkov s.r.o.,  K Nemocnici 50,251 62, Tehovec,

adresa elektronickej pošty:  info@autodilyvojkov.sk

telefón:                                    +420 734 88 00 88

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.10.2021 a rušia predchádzajúce znenie Obchodných podmienok.

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.autodilyvojkov.sk

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP. Definície pojmov obsiahnutých v tomto Reklamačnom poriadku sa chápu vo význame, v akom sú definované vo VOP.
  2. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.
  3. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
  4. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru doklad so zákonnom stanovenými údajmi pre uplatnenie záruky. Najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo a sídlo predávajúceho a identifikačné číslo.
  5. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia. Ak dôjde k výmene tovaru, začína bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
  6. Náklady, ktoré kupujúcemu vznikli v súvislosti so zistením vady (montáž, demontáž, skúšky aj.) hradí kupujúci sám.
 2. Uplatnenie reklamácie

  1. 1. Pokiaľ vznikne na tovare dodanom predávajúcim reklamačný dôvod (ďalej len „reklamácia“) popísaný vo VOP, kupujúci predá predávajúcemu bezprostredne po zistení vady oznámenie o nedostatkoch (ďalej len „oznámenie“), a to:
   • osobne na prevádzkarni predávajúceho: autodilyvojkov.sk, K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec
   • písomne na adrese elektronickej pošty predávajúceho: reklamacie@autodilyvojkov.sk
   • písomne na poštovnej adrese predávajúceho: Autodíly Vojkov s.r.o. , K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec
   • telefonicky na telefónnom čísle: +420734 88 00 88
  2. Oznámenie o nedostatkoch musí obsahovať meno kupujúceho, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty (ak je k dispozícii), číslo objednávky, kópiu faktúry a doklad o odbornej montáži. Súčasťou oznámenia musí byť tiež podrobný popis nedostatku, vrátane návrhu na riešenie vzniknutej situácie.
  3. Za deň uplatnenia reklamácie sa  považuje deň odoslania oznámenia. Kupujúci je povinný doložiť doklad o odoslaní.
  4. Po získaní oznámenia bude kupujúci do troch dní informovaný o ďalšom postupe reklamácie. Predávajúci môže na základe popisu nedostatku kupujúcemu navrhnúť:
   • uplatnenie reklamácie, ktoré je ďalej popísané v bode 3,
   • okamžitú výmenu nevyhovujúceho tovaru za tovar bez vady,
   • primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru,
   • poskytnúť odbornú informáciu k odstránení vady kupujúcim,
   • vrátením zaplatenej kúpnej ceny,
   • iné, individuálne riešenie podľa charakteru vady.
  5. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu bez predchádzajúceho oznámenia o nedostatkoch. V prípade popísanom v predchádzajúcej vete sa ruší bod 2.4 a ďalej sa bude postupovať len podľa bodu 3.
 3. Spôsob riešenia reklamácie

  1. V prípade uplatnenia reklamácie musí kupujúci na vlastné náklady doručiť tovar na adresu prevádzkarne, Autodily Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec. Pokiaľ prebehlo oznámenie, musí byť priložená kópia oznámenia so všetkými náležitosťami podľa  bodu 2.2. Pokiaľ kupujúci uplatňuje reklamáciu bez predchádzajúceho oznámenia, k reklamácii musí byť  priložený vyplnený reklamačný protokol dostupný na webových stránkach www.autodilyvojkov.sk
  2. Tovar predaný k reklamácii bude testovaný len s ohľadom na nedostatok uvedený kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom nedostatku). Pre popis nedostatku odporúčame písomnú formu.
  3. Predanie tovaru k reklamácii je možné osobne na prevádzkarni predávajúceho, prípadne je možné poslať ho prepravnou spoločnosťou.
  4. Tovar poslaný prepravnou spoločnosťou nesmie byť poslaný na dobierku. Zásielky poslané na dobierku predávajúci NEPREVEZME a zásielka sa vráti kupujúcemu.
  5. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob riešenia reklamácie sa požaduje, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdané ihneď); ďalej potvrdenie o dátumu a spôsobu riešenia reklamácie.
  6. Predávajúci môže reklamáciu posúdiť:
   • na prevádzkarni predávajúceho Autodíly Vojkov s.r.o. , K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec;
   • odovzdaním dodávateľovi alebo výrobcovi k posúdeniu,
   • odovzdaním záručnému servisu k posúdeniu.
  7. Predávajúci zamietne reklamáciu v prípade, že:
   • reklamovaný tovar má vadu, za ktorú predávajúci podľa zákona alebo kúpnej zmluvy nezodpovedá,
   • reklamácia nebola uplatnená v záručnej dobe,
   • reklamuje sa bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním,
   • reklamácia nebola riadne uplatnená, tzn., neboli splnené podmienky v bode 3.1,
   • tovar bol poškodený nadmernou záťažou alebo používaním v rozporu s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
   • došlo k nekvalifikovanému zásahu či zmene parametrov tovaru
   • neboli dodržané reklamačné podmienky.
  8. Reklamáciu musí predávajúci vyriešiť najneskôr do 30 kalendárnych dní od prevzatia uplatnenia reklamácie. Ak Spoločnosť nie je schopná túto lehotu dodržať, kupujúci musí byť  informovaný o stavu reklamácie do vypršania tejto lehoty. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s predĺžením zákonom stanovenej lehoty, ostáva v platnosti lehota 30 kalendárnych dní.
  9. V prípade, že lehota pre vyriešenie reklamácie nebola dodržaná, má kupujúci rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.
  10. Kupujúci bude o stavu riešenia reklamácie bezprostredne informovaný a to telefonicky alebo elektronickou poštou.
  11. V prípade oprávnenej reklamácie sa reklamácia rieši niektorým z nasledujúcich spôsobov:
   • dodaním chýbajúceho tovaru,
   • odstránením vady opravou tovaru,
   • výmenou tovaru,
   • primeranou zľavou z kúpnej ceny tovaru,
   • vrátením zaplatenej kúpnej ceny v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
  12. Pokiaľ ide o vadu, ktorá sa dá odstrániť, kupujúci má právo, aby bola odstránená. Pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, kupujúci môže požadovať výmenu tovaru alebo výmenu jeho vadnej súčasti.
  13. Pokiaľ ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
  14. Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže kvôli opätovnému výskytu rovnakej vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád tovaru riadne užívať, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.  Za opätovný výskyt vady sa považuje výskyt vady potom, kedy bola vada už dvakrát reklamovaná a odstránená.
  15. Pokiaľ ide o neodstrániteľné vady a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  16. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar kupujúcemu vrátený vopred dohodnutým spôsobom.
 4. Záverečné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok platný od 3.12.2018 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.
  2. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na prevádzkarni predávajúceho nebo na webových stránkach.

 

DOPRAVA A CENA DOPRAVY

Presné informácie o doručení a cenách dopravy internetového obchodu www.autodilyvojkov.sk

SPÔSOB DOPRAVY:

 • osobný odber
  • Odber na prevádzkarni je možný až po prijatí akceptačného e-mailu.
  • Pri objednávke je nutné označiť variantu osobný odber.
  • Tovar bude rezervovaný14 dní od prijatia objednávky. Dobu rezervácie je možné predĺžiť v poznámke k objednávke.
  • Na prevádzkarni predávajúceho na adrese: Autodíly Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62, Tehovec.
  • V akceptačnom e-maile od predávajúceho musí byť uvedená predĺžená doba. V prípade nevyzdvihnutia v dohodnutom termíne bude objednávka stornovaná.
 • prepravnou spoločnosťou
  • V prípade zásielok s hmotnosťou do 40 kg.
  • Prv ako k Vám príde zásielka Vás bude vodič kontaktovať na uvedenom čísle, aby Vám oznámil, že Vám vezie zásielku. Štandardný čas pre doručenie je 8-18 hodín.
  • Príjemca sa môže pri prevzatí zásielky rozhodnúť , či dobierečné zaplatí v hotovosti alebo kartou.
  • O spôsobu platby sa slobodne rozhodnete až v momente prevzatia zásielky.
  • Pri prevzatí skontrolujte neporušenosť obalu. Prevzatím zásielky potvrdzujete, že ste zásielku prevzali bez zjavných vád. Pokiaľ je obal poškodený, oznámte to priamo vodičovi. Pokiaľ zistíte, že obsah zásielky je poškodený až po jej prevzatí a rozbalení, informujte prepravcu do 3 pracovných dní. Odporúčame Vám odfotografovať stav zásielky bezprostredne po rozbalení.
 • prepravnou spoločnosťou TOPTRANS
  • V prípade zásielok s hmotnosťou nad 50 kg a zásielok väčších rozmerov.
  • Zásielky väčších rozmerov, o hmotnosti nad 50 kg alebo objednávky zasielané vo viacerých balíkoch dopravuje  spoločnosť Toptrans.
  • Vodič je vybavený manipulačným vozíkom pre prevoz objemného tovaru po rovnom podklade.
  • Tovar Vám bude dopravený na dodaciu adresu za prvé uzamykateľné dvere, pokiaľ nebudú vzdialené viacej ako 5 metrov od parkovacieho miesta vozu prepravnej spoločnosti. Ďalšia prípadná manipulácia je možná vždy iba po dohode s vodičom.
  • Doručenie prebieha v pracovných dňoch (8-18 hod.).

 

DODATOČNÉ PODMIENKY:

Reklamácia mechanického poškodenia prepravou: je potreba, aby ste si za asistencie vodiča skontrolovali obsah zásielky, či nie je  poškodený. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode, na základe ktorého bude zjednaná náprava.

Hneď ako podpíšete dodací list a vodič odíde, vzhľadom k reklamačným podmienkam prepravcu už nie je možné uplatniť reklamáciu na prípadné mechanické poškodenie tovaru.

CENA PREPRAVY:

Osobný odber

Platba kartou ZADARMO

Platba v hotovosti ZADARMO

 Zasielanie na územie Českej Republiky

Doručenie za  24 - 48 hod., prepravca podľa aktuálnych informácií na stránke www.autodilyvojkov.cz, platba na dobierku, balík do hmotnosti 40 kg

Cena dopravy je stanovená na internetových stránkach predajcu.

 Zasielanie na územie Slovenska

Doručovanie zásielok na územie Slovenskej republiky zaisťuje zmluvný partner prepravnej spoločnosti.

Spôsob prepravy je totožný so spôsobom prepravy v ČR.

Cena dopravy je stanovená na internetových stránkach predajcu.

Prílohy:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný protokol